SOURCE : TUMBLR .

Cast : 
Gikwang as Geum Jan Di
Junhyung as Goo Joon Pyo
Dongwoon as Yoon Ji Hoo
Yoseob as So Yi Jung